Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Hevosten pidolle asetettavat eläinsuojeluvaatimukset MMMp 14/EEO/1998

F 24

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

PÄÄTÖS nro 14/EEO/1998

Päivämäärä 11.12.1998

Dnro1394/00-97

Voimaantulo- ja voimassaoloaika  1.1.1999 - toistaiseksi

Kumoaa / Muuttaa

Valtuutussäännökset
Eläinsuojeluasetus (396/1996) 49 §

Vastaavat EY-säädökset

Asia
HEVOSTEN PIDOLLE ASETETTAVAT ELÄINSUOJELUVAATIMUKSET

                            1 §

                    Tarkoitus ja soveltamisala

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tässä päätöksessä ja sen liitteissä säännökset eläinsuojeluvaatimuksista, joita on noudatettava hevosten pidossa eläintarhoja ja sirkuksia lukuunottamatta. Päätöksen tarkoituksena on suojella hevosia kaikelta vältettävissä olevalta kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta.

Päätöksen ja sen liitteiden säännökset ovat sitovia. Liitteet sisältävät myös suosituksia, jotka on kirjoitettu kursiivilla. Suositukset eivät ole sitovia.

2 §

Määritelmä

Tässä päätöksessä hevosella tarkoitetaan hevosta, ponia, aasia ja muuta vastaavaa kavioeläintä.

                            3 §

                    Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Sellaisen eläinsuojan, joka otetaan käyttöön 31 päivän joulukuuta 2000 jälkeen, on täytettävä eläinsuojan sisäkorkeuden osalta sille liitteen 1 kappaleessa 1.2. asetetut vaatimukset, yksittäiskarsinan osalta sille liitteen 1 kappaleessa 1.4.1. asetetut tilavaatimukset sekä ryhmässä pidettävien hevosten pitopaikan osalta sille liitteen 1 kappaleessa 1.4.2. asetetut tilavaatimukset. Kaikkien eläinsuojien on täytettävä edellä mainitut vaatimukset 1 päivänä tammikuuta 2014.

Ulkotarhan ja laitumen aita ei saa olla piikkilankaa 31 päivän joulukuuta 2001 jälkeen.

                    Maa-ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

                    Eläinlääkintötarkastaja Outi Tyni

Sisällysluettelo

LIITE 1 Hevosen pitopaikka 4

1.1. Yleiset vaatimukset 4
1.2. Seinät ja lattia 4
1.3. Eläinsuojan olosuhteet 5
1.4. Karsina ja pilttuu 6
1.4.1. Yksittäiskarsina 6
1.4.2. Ryhmässä pidettävät hevoset 7
1.4.3. Pilttuu 7
1.5. Ulkotarha ja laidun 7
1.6. Ulkotarhan ja laitumen aitaaminen 8

LIITE 2 Hevosen hoito 9

2.1. Hyvinvoinnin seuranta 9
2.2. Hevosen käsittely ja kohtelu 9
2.3. Hevosen juotto ja ruokinta 9

LIITE 1 Hevosen pitopaikka

    1.1. Yleiset vaatimukset

    Hevosten pitoon tarkoitettujen eläinsuojien, pilttuiden ja karsinoiden sisäpintojen sekä hevosten pitoon tarkoitettujen varusteiden ja laitteiden on oltava helposti puhtaana pidettäviä ja tarvittaessa desinfioitavissa. Pintakäsittelyyn ei saa käyttää puunsuoja-aineita, maaleja tai muita aineita siten, että ne voivat aiheuttaa hevoselle myrkytyksen.

    Hevosen pitoon tarkoitettu eläinsuoja sekä karsinat, pilttuut, varusteet ja laitteet on pidettävä puhtaina ja tarvittaessa desinfioitava. Ne on pidettävä hyvässä kunnossa siten, että ne eivät vahingoita hevosta eivätkä vaaranna sen terveyttä tai hyvinvointia. Eläinsuojan käytävien on oltava sellaisia, että eläin pääsee esteettä liikkumaan ja että eläimen liukastumisen tai muun vahingoittumisen vaara on mahdollisimman vähäinen.

    Hevosen karsina tai pilttuu on sijoitettava siten, että eläimellä on kuulo- ja näköyhteys pitopaikassa tapahtuvaan toimintaan sekä mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. Hevosen pitoon tarkoitetut varusteet ja laitteet on sijoitettava pitopaikkaan siten, etteivät ne aiheuta hevoselle vahingoittumisen vaaraa. Sähköjohdot ja -laitteet sekä muut välineet, jotka voivat vahingoittaa hevosta, on tarvittaessa suojattava tai sijoitettava siten, että ne ovat hevosen ulottumattomissa. Hevosen ruokintaan ja juottoon tarkoitetut astiat ja telineet on sijoitettava pitopaikkaan siten, että hevonen voi syödä ja juoda luonnollisella tavalla.

    Eläinsuojassa on huolehdittava jyrsijöiden ja muiden haittaeläinten torjunnasta.

    Eläinsuojassa oleva hevonen on voitava hätätilanteessa poistaa nopeasti eläintiloista.

    Eläinsuojassa hevosta pidetään yksittäiskarsinassa tai ryhmässä. Hevosen pitämistä pilttuussa vältetään.

    Hevosen pitopaikan yhteydessä on erillinen tila hevosen vaatimia päivittäisiä puhdistus- ja muita toimenpiteitä varten sekä tuuletettava ja tarvittaessa lämmitettävä tila, jossa hevosen varusteet voidaan kuivata ja säilyttää.

    Eläinsuojassa on palovaroitin, jonka antama hälytys voidaan kuulla kaikkina vuorokaudenaikoina. Eläinten hoitaja on varautunut hätätilanteisiin ja hänellä on käytettävissään tarvittavaa pelastus- ja palontorjuntavälineistöä.


    1.2. Seinät ja lattia

    Eläinsuojan sisäkorkeuden on oltava vähintään hevosen säkäkorkeus kerrottuna luvulla 1,5, kuitenkin aina vähintään 2,2 m.

    Hevosten karsinoiden tai pilttuiden välissä on oltava sopivan korkuinen ja asianmukainen väliseinä, jotta vierekkäisissä karsinoissa tai pilttuissa olevat eläimet eivät voi vahingoittaa toisiaan.

    Pitopaikan lattian on oltava sellainen, että nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät hyvin kuivikkeisiin. Hevosen makuualue on kuivitettava. Lattia ei saa olla liukas eikä sellainen, että hevosen kaviot voivat tarttua siihen kiinni tai muutoin vahingoittua.

    Ikkunoiden pinta-ala on vähintään 1/20 eläinsuojan pinta-alasta.

    Eläinsuojan oviaukon leveys on vähintään 1,5 m ja korkeus vähintään 2,2 m.

    Karsinan oviaukon leveys on vähintään 1,2 m ja korkeus vähintään 2,2 m.


    1.3. Eläinsuojan olosuhteet

    Eläinsuojan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman kosteus, pölyn määrä tai haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi. Eläinsuojan lämpötilan ja valaistuksen on oltava eläinsuojassa pidettävälle hevoselle sopivat.

    Hevonen ei saa olla jatkuvasti alttiina melulle, joka ylittää 65 desibeliä (dB(A)).

    Jos eläinsuojan ilmanvaihto perustuu pääasiassa koneellisesti toimivaan ilmanvaihtoon, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävän ilmanvaihdon järjestämiseen on oltava mahdollisuus myös laitteiston häiriöiden aikana. Koneellisesti toimivassa laitteistossa on tarvittaessa oltava hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen häiriön sattuessa. Hälytysjärjestelmän toimivuus on testattava säännöllisesti.

    Eläinsuojan ilman haitalliset kaasut ja epäpuhtaudet eivät ylitä seuraavia raja-arvoja:

    ammoniakki 10 ppm*

    hiilidioksidi 3000 ppm*

    rikkivety 0,5 ppm*

    orgaaninen pöly 10 mg/m3

    * ppm = aineen pitoisuus miljoonasosina ilmaistuna.

    Eläinsuojan ilman suhteellinen kosteus on 50 - 80 %.

    Tallin sisälämpötila on vähintään +5°C.


    1.4. Karsina ja pilttuu

        1.4.1. Yksittäiskarsina


        Hevosen yksittäiskarsinassa on oltava tilaa vähintään:

 

Hevosen säkäkorkeus (m)
    

Karsinan pinta-ala (m²)

Enintään 1,08
    

4,0

Yli 1,08 mutta enintään 1,30
    

5,0

Yli 1,30 mutta enintään 1,40
    

6,0

Yli 1,40 mutta enintään 1,48
    

7,0

Yli 1,48 mutta enintään 1,60
    

8,0

Yli 1,60
    

9,0

    Edellä olevan taulukon tilavaatimuksia ei sovelleta silloin, kun kyseessä on hevosen tilapäinen ja lyhytaikainen säilyttäminen kilpailu-, näyttely- tai muun vastaavan matkan aikana.

    Jos hevosen säkäkorkeus on yli 1,70 m, sen yksittäiskarsinan pinta-ala on vähintään se pinta-ala, joka saadaan kertomalla hevosen säkäkorkeus luvulla 1,8 ja korottamalla näin saatu tulo toiseen potenssiin [(säkäkorkeus x 1,8)²]. Yksittäiskarsinan vähimmäispinta-ala esimerkiksi hevoselle, jonka säkäkorkeus on 1,75 m, lasketaan siis seuraavasti:

    (1,75 m x 1,8)² = (3,15 m)² = 9,92 m²

    Sellaisessa eläinsuojassa, jossa karsinat ovat kahdessa rivissä, karsinarivien välisen käytävän leveys on vähintään 2,5 m.

    Sellaisessa eläinsuojassa, jossa hevosia pidetään sekä pilttuissa että karsinoissa, pilttuurivin ja karsinarivin välisen käytävän leveys on vähintään 3,0 m.

    Varsomiskarsinassa on tilaa vähintään:


Tamman säkäkorkeus (m)
    

Karsinan pinta-ala (m²)

Enintään 1,08
    

4,5

Yli 1,08 mutta enintään 1,30
    

6,5

Yli 1,30 mutta enintään 1,40
    

7,5

Yli 1,40 mutta enintään 1,48
    

8,5

Yli 1,48 mutta enintään 1,60
    

10,0

Yli 1,60
    

11,0

    Jos tamman säkäkorkeus on yli 1,70 m, varsomiskarsinan pinta-ala on vähintään se pinta-ala, joka saadaan kertomalla tamman säkäkorkeus luvulla 2 ja korottamalla näin saatu tulo toiseen potenssiin [(säkäkorkeus x 2)²]. Varsomiskarsinan vähimmäispinta-ala esimerkiksi tammalle, jonka säkäkorkeus on 1,75 m, lasketaan siis seuraavasti:

    (1,75 m x 2)² = (3,5 m)² = 12,25 m²


        1.4.2. Ryhmässä pidettävät hevoset

        Ryhmäkarsinassa on oltava tilaa kutakin siellä pidettävää hevosta kohden vähintään:

Täysikasvuinen hevonen
    

Yksittäiskarsinan pinta-ala*

12 - 24 kk ikäinen nuori hevonen
    

75 % yksittäiskarsinan pinta-alasta*

Alle 12 kk ikäinen varsa
    

50 % yksittäiskarsinan pinta-alasta*

        (*) Edellä kohdassa 1.4.1. olevan taulukon mukainen yksittäiskarsinan pinta-ala.

        Hevospihatossa sellaisessa makuuhallissa, jossa hevosia ei ruokita, on oltava tilaa kutakin siellä pidettävää hevosta kohden vähintään:

Täysikasvuinen hevonen
    

80 % yksittäiskarsinan pinta-alasta*

12 - 24 kk ikäinen nuori hevonen
    

60 % yksittäiskarsinan pinta-alasta*

Alle 12 kk ikäinen varsa
    

40 % yksittäiskarsinan pinta-alasta*

        (*) Edellä kohdassa 1.4.1. olevan taulukon mukainen yksittäiskarsinan pinta-ala.

        Silloin, kun hevosia pidetään ryhmässä, jokaista alkavaa 10 hevosen ryhmää kohden on oltava käytettävissä sairaskarsina tai muu asianmukainen, tarvittaessa lämmitettävä, tila hevosten ryhmästä erottamista ja hoitoa varten.

        1.4.3. Pilttuu

        Pilttuun leveyden on oltava vähintään hevosen säkäkorkeus lisättynä 10 cm:llä ja pilttuun pituuden vähintään hevosen pituus lisättynä 25 cm:llä. Vierekkäisten pilttuiden väliseinän kiinteän osan korkeuden on oltava vähintään hevosen säkäkorkeus kerrottuna luvulla 0,9.

    1.5. Ulkotarha ja laidun

    Hevosen ulkotarhan ja laitumen sekä eläinsuojasta ulkotarhaan ja laitumelle johtavien kulkuteiden on oltava hevoselle turvalliset.

    Ulkotarhan ja laitumen on oltava riittävän tilava ottaen huomioon eläimen rotu, koko, ikä, sukupuoli sekä siellä pidettävien eläinten lukumäärä ja aktiivisuus. Maaston, kasvillisuuden ja maapohjan on oltava hevoselle sopivat. Ympäristön on oltava riittävän rauhallinen ja meluton.

    Lauman sosiaalisessa arvoasteikossa alempana olevalla hevosella on oltava ulkotarhassa ja laitumella mahdollisuus väistää arvoasteikossa ylempänä olevan hevosen hyökkäävää käytöstä.

    Tarvittaessa ulkotarhassa ja laitumella on oltava hevoselle suojaa epäsuotuisia sääolosuhteita vastaan.

    1.6. Ulkotarhan ja laitumen aitaaminen

    Ulkotarhan ja laitumen aitojen on oltava hevoselle sopivasta materiaalista ja sille turvalliset. Aitauksessa ei saa olla liian ahtaita tai teräviä kulmia. Aitauksen on oltava helposti hevosen havaittavissa.

    Aidat ja niihin liittyvät rakenteet on pidettävä hyvässä kunnossa siten, että hevonen ei vahingoita niihin itseään. Aitojen kunto on tarkastettava säännöllisesti ja havaitut viat korjattava viivytyksettä.

    Ulkotarhan ja laitumen aita ei saa olla piikkilankaa.

LIITE 2 Hevosen hoito

    2.1. Hyvinvoinnista huolehtiminen


    Hevosen liikunnan, ulkoilun ja sosiaalisen kanssakäymisen tarpeiden tyydyttämisestä on huolehdittava päivittäin.

    Hevosen terveyden ja hyvinvoinnin tarkastukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota silloin, kun hevonen joutuu alttiiksi voimakkaalle rasitukselle, kun hoito-olosuhteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia sekä tiineyden loppuvaiheessa ja varsomisen aikana. Jos tarkastuksessa havaitaan jotain poikkeavaa, on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin tilanteen selvittämiseksi ja korjaamiseksi.

    Hevosen kaviot on vuoltava säännöllisesti sekä kengitettävä tarvittaessa. Liukkaalla kelillä kengät on varustettava hokeilla tai muilla liukastumisen estävillä varusteilla. Eläinryhmiä yhdistettäessä tai tuotaessa uusia eläimiä ryhmään on kiinnitettävä erityistä huomiota sosiaalisten suhteiden uudelleenmuodostumisesta mahdollisesti aiheutuviin käyttäytymisongelmiin. Hevoset, jotka suhtautuvat toisiinsa vihamielisesti tai saattavat muutoin vahingoittaa toisiaan, on pidettävä erillään toisistaan.

    Päivittäisten hoitotoimenpiteiden äkillisiä muutoksia on vältettävä.

    Hevosen hoitoon ja käyttöön liittyvät varusteet on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa.

    Hevonen pääsee kesällä päivittäin laitumelle.

    Hevonen voi pitopaikassaan nähdä, haistella ja koskettaa muita hevosia.


    2.2. Hevosen käsittely ja kohtelu

    Hevosen kytkemiseen käytettävän riimun on oltava sellaisesta materiaalista, joka ei vahingoita hevosta. Kytketyn hevosen on voitava syödä, käydä makuulle ja levätä luonnollisella tavalla.

    Ulkotarhassa tai laitumella hevosta saa pitää kytkettynä ainoastaan tilapäisesti ja lyhytaikaisesti ja siten, että se on jatkuvassa valvonnassa.

    Jos hevosta pidetään pitopaikassa kytkettynä, onnettomuuksien välttämiseksi riimunaru kiinnitetään seinässä olevaan kiinnityslenkkiin, joka on lattian tasosta 0,75 -1,0 m korkeudella.

    2.3. Hevosen juotto ja ruokinta

    Hevoselle annettavan rehun on oltava ravitsevaa ja tasapainotettua sekä tarvittaessa kivennäisillä täydennettyä.

    Hevoselle annetaan rehua pieniä rehumääriä useita kertoja päivässä, jotta ruokailu muistuttaisi hevoselle tyypillistä laiduntamista.

    Hevosella on juomavettä jatkuvasti tarjolla.

©2020 Satakunnan eläisuojelu lainmukaiseksi - suntuubi.com